User Tools

Site Tools


laef4000

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4000 [2018/12/18 09:32] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Vụ án của Tòa án tối cao Hoa Kỳ </​p><​table class="​infobox scotus"​ style="​width:​22em;​line-height:​ 1.3em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​fn"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:​ #99c0ff; padding: 0.2em; line-height:​1.3em;​ font-style: italic">​ Công ty New York Times v. Hoa Kỳ </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Con dấu của Tòa án tối cao Hoa Kỳ.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg/​100px-Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg/​150px-Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg/​200px-Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​720"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #99c0ff; white-space:​nowrap">​ Tranh luận ngày 26 tháng 6 năm 1971 <br/> Quyết định ngày 30 tháng 6 năm 1971 [19659005] Tên trường hợp đầy đủ </​th><​td><​i>​ Công ty Thời báo New York v. Hoa Kỳ; Hoa Kỳ v. Công ty Bưu chính Washington và cộng sự </​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trích dẫn </​th><​td>​ 403 US 713 (<i> thêm </i>) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Lịch sử trước đó </​th><​td><​i>​ Hoa Kỳ v. New York Times Co. </i> , 328 F. Supp. 324 (SDNY 1971) <​br/><​i>​ Hoa Kỳ v. New York Times Co. </​i>​444 F.2d 544 (2d Cir. 1971) <​br/><​i>​ Hoa Kỳ v. Washington Post Co. </​i>​446 F. 2d 1322, 1327 (DC Cir. 1971) </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #99c0ff; white-space:​nowrap">​ Giữ </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Để thực hiện sự kiềm chế trước đó, Chính phủ phải đưa ra bằng chứng đầy đủ rằng việc xuất bản sẽ gây ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và không thể khắc phục được. </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #99c0ff; white-space:​nowrap"><​dl style="​margin:​0;​ padding:​0.1em 0.5em; text-align:​center;​ line-height:​1.3em;">​ <dt style="​margin:​0;">​ Chánh án </​dt> ​ <dd style="​margin:​0 0 0.3em;">​ Warren E. Burger ​ </​dd> ​ <dt style="​margin:​0;">​ Cộng sự Justice </​dt> ​ <dd style="​margin:​0;">​ Hugo Black <b> · </b> William O. Douglas <br/> John M. Harlan II <b> · </b> William J. Brennan Jr. <br/> Potter Stewart <b> · </b> Byron White <br/> Thurgood Marshall <b> · </b> Harry Blackmun ​ </dd> </dl> </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #99c0ff; white-space:​nowrap">​ Ý kiến ​​trường hợp </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ <i> <i lang="​la"​ title="​Latin language text">​ Per curiam </i>. </​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Đồng tình </​th><​td>​ Đen, được tham gia bởi Douglas </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Sự đồng tình </​th><​td>​ Brennan </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Sự đồng tình </​th><​td>​ Stewart, được tham gia bởi White </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Sự đồng tình </​th><​td>​ Màu trắng, được gia nhập bởi Stewart </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Sự đồng tình </​th><​td>​ Marshall </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ ] Bất đồng chính kiến ​​</​th><​td>​ Harlan, được tham gia bởi Burger, Blackmun </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Bất đồng chính kiến ​​</​th><​td>​ Blackmun </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #99c0ff; white-space:​nowrap">​ Luật được áp dụng </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Hoa Kỳ Hằng. sửa đổi. I </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​ New York Times Co. v. Hoa Kỳ </​b></​i>​403 Hoa Kỳ 713 (1971), <sup id="​cite_ref-NYTSCOTUS_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ là một quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về Sửa đổi đầu tiên. Phán quyết này có thể cho <i> Thời báo New York </i> và <i> Các tờ báo của Washington Post </i> để xuất bản tờ báo Lầu năm góc <i> </i> mà không có nguy cơ bị chính phủ kiểm duyệt hoặc trừng phạt. [19659045] Tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố quyền hành pháp buộc <i> Times </i> đình chỉ công bố thông tin mật trong sở hữu của mình. Câu hỏi trước tòa là liệu tự do hiến pháp của báo chí, được bảo đảm bởi Bản sửa đổi thứ nhất, có phụ thuộc vào nhu cầu được yêu cầu của cơ quan hành pháp của chính phủ để giữ bí mật thông tin hay không. Tòa án Tối cao phán quyết rằng Bản sửa đổi đầu tiên đã bảo vệ quyền của <i> Thời báo New York </i> để in các tài liệu. <sup id="​cite_ref-NYTSCOTUS_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Background">​ Bối cảnh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <p> vào năm 1971, Hoa Kỳ đã công khai chiến tranh với Bắc Việt Nam trong sáu năm. Tại thời điểm này, 59.000 binh sĩ Mỹ đã chết và chính phủ đang phải đối mặt với sự bất đồng chính kiến ​​rộng rãi từ các phần lớn của công chúng Mỹ. Năm 1967, Bộ trưởng Quốc phòng Robert S. McNamara đã ủy thác một lịch sử bí mật lớn nhất về vai trò của Hoa Kỳ tại Đông Dương. Daniel Ellsberg, người đã giúp tạo ra báo cáo, đã rò rỉ 43 tập của báo cáo dài 47 tập, 7.000 trang cho phóng viên Neil Sheehan của <i> Thời báo New York </i> vào tháng 3 năm 1971 và bài báo bắt đầu xuất bản các bài báo phác thảo những phát hiện. <sup id="​cite_ref-correll200702_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Restraining_order_sought">​ Lệnh cấm tìm kiếm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Bài báo màu đen xuất hiện trên <i> Times </​i><​span class="​nowrap"​ style="​padding-left:​0.1em;">​ &#​39;</​span>​ Phiên bản Chủ nhật, ngày 13 tháng 6 năm 1971. Thứ ba tiếp theo, <i> Times </i> đã nhận được lệnh ngừng xuất bản thêm từ một thẩm phán Tòa án quận, theo yêu cầu của chính quyền. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Chính phủ tuyên bố rằng nó sẽ gây ra &​quot;​tổn thương không thể khắc phục cho lợi ích quốc phòng của Hoa Kỳ &​quot;​và muốn&​quot;​ tham gia <i> Thời báo New York </i> và <i> The Washington Post </i> từ việc xuất bản nội dung của một nghiên cứu được phân loại có tên <i> Lịch sử của quá trình ra quyết định của Hoa Kỳ về Việt Nam Chính sách. </i> Nghiêm <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Chính phủ cũng vậy ught một lệnh cấm đã ngăn <i> Times </i> đăng bất kỳ bài viết nào thêm dựa trên <i> Giấy tờ Lầu năm góc </i>. Ngoài Công ty Thời báo New York, Bộ Tư pháp đã nêu tên các bị cáo sau đây: Arthur Ochs Sulzberger, chủ tịch và nhà xuất bản; Harding Bancroft và Ivan Veit, phó chủ tịch điều hành; Francis Cox, James Goodale, Sydney Gruson, Walter Mattson, John McCabe, John Mortimer và James Reston, phó chủ tịch; John B. Oakes, biên tập trang biên tập; A. M. Rosenthal, quản lý biên tập; Daniel Schwarz, biên tập viên chủ nhật; Clifton Daniel và Tom Wicker, phó tổng biên tập; Gerald Gold và Allan Siegal, trợ lý biên tập viên nước ngoài; Neil Sheehan, Hedrick Smith, E. W. Kenworthy và Fox Butterfield,​ các phóng viên; và Samuel Abt, một biên tập viên bản sao bàn nước ngoài. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Section_793_of_the_Espionage_Act">​ Đoạn 793 của Đạo luật gián điệp </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​NewFloydAbrams.jpg/​200px-NewFloydAbrams.jpg"​ width="​200"​ height="​176"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​NewFloydAbrams.jpg/​300px-NewFloydAbrams.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​NewFloydAbrams.jpg/​400px-NewFloydAbrams.jpg 2x" data-file-width="​1903"​ data-file-height="​1671"/>​ </​div></​div> ​ <p> Đoạn 793 của Đạo luật gián điệp được trích dẫn bởi Tổng chưởng lý John N. Mitchell nguyên nhân khiến Hoa Kỳ cấm xuất bản thêm các câu chuyện dựa trên <i> Giấy tờ Lầu năm góc </i>. Đạo luật được trải rộng trên ba trang của <i> Bộ luật Hoa Kỳ được chú thích </i> và phần duy nhất xuất hiện để áp dụng cho <i> Times </i> là 793 (e), khiến nó trở thành tội phạm cho:  </​p> ​ <​blockquote><​p>​ Bất cứ ai có quyền sở hữu trái phép, truy cập hoặc kiểm soát bất kỳ tài liệu, văn bản, sách mã, sách tín hiệu, phác họa, hình ảnh, tiêu cực chụp ảnh, kế hoạch, bản đồ, mô hình, dụng cụ, thiết bị hoặc ghi chú liên quan đến quốc phòng, hoặc thông tin liên quan đến quốc phòng mà thông tin mà người chiếm hữu có lý do để tin rằng có thể được sử dụng cho thương tích của Hoa Kỳ hoặc cho lợi ích của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, cố ý truyền đạt, chuyển giao, truyền tải hoặc nguyên nhân được truyền đạt, chuyển giao , hoặc truyền, hoặc cố gắng giao tiếp, chuyển giao, truyền tải hoặc gây ra để truyền đạt, chuyển giao hoặc truyền giống nhau cho bất kỳ người nào không có quyền nhận nó, hoặc cố tình giữ lại và không giao nó cho nhân viên hoặc nhân viên của Hoa Kỳ có quyền nhận nó. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p></​blockquote> ​ <p> Dựa trên ngôn ngữ này, Alexander Bickel và Floyd Abrams cảm thấy có ba lập luận sơ bộ cần nêu ra. Đầu tiên, từ ngữ của đạo luật rất rộng. Có phải mỗi bài viết về chính sách đối ngoại là &​quot;​liên quan đến quốc phòng&​quot;?​ Tầm quan trọng của &​quot;​lý do để tin&​quot;​ rằng Giấy tờ Lầu năm góc &​quot;​có thể được sử dụng cho thương tích của Hoa Kỳ hoặc lợi thế của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào&​quot;?​ Nếu động lực là để giáo dục công chúng, đó có phải là một sự bảo vệ phục vụ, không gây cản trở, đất nước? Công chúng sẽ là &​quot;​một người không có quyền nhận&​quot;​ thông tin? Điều quan trọng không kém là điều mà đạo luật không nói: Không liên quan đến &​quot;​xuất bản&​quot;​ (như lệnh ngừng và hủy bỏ tham chiếu của Tổng chưởng lý), không tham chiếu đến thông tin được phân loại và không hỗ trợ cho sự phụ thuộc của Clark vào phân loại bí mật hàng đầu để biện minh hạn chế xuất bản. Ngoài ra, không có thẩm quyền cung cấp ngôn ngữ theo luật định nào cho sự hạn chế trước khi xuất bản. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p><​p>​ Thứ hai, là sự liên quan của sự phụ thuộc của Mitchell vào một đạo luật hình sự trong một vụ kiện dân sự. Kiềm chế trước. Đã có tiền lệ của Tòa án Tối cao cho vay hỗ trợ cho ý tưởng cấm báo chí đăng tải thông tin là vi hiến. Năm 1907 Oliver Wendell Holmes đã viết &​quot;​mục đích chính&​quot;​ của Sửa đổi đầu tiên là &​quot;​để ngăn chặn tất cả các hạn chế trước đó đối với các ấn phẩm như đã được thực thi bởi các chính phủ khác.&​quot;​ Vào năm 1931, Tòa án đã viết rằng chỉ những trường hợp hẹp nhất, như việc xuất bản các ngày khởi hành của các con tàu trong thời gian thời gian được cho phép hạn chế. Năm 1969 John Marshall Harlan II đã viết rằng Tòa án Tối cao &​quot;​từ chối mọi biện pháp kiềm chế trước khi xuất bản&​quot;​. Dòng lý luận thứ hai này khiến cho có vẻ như đạo luật chỉ nên được xử lý khi thông qua, biến vụ án thành Bản sửa đổi thứ nhất và sự cứu trợ mà chính phủ muốn có một quán bar trên ấn phẩm không có sẵn. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​ ]] </​sup></​p><​p>​ Cách tiếp cận thứ ba có thể là một cái nhìn rất rộng về Sửa đổi thứ nhất, một cách không tập trung vào tác động của một chiến thắng của chính phủ đối với cuộc sống của một xã hội dân chủ nếu sự kiềm chế trước đó được ban hành; nhưng việc xuất bản chỉ những loại tài liệu này là những đánh giá sai lầm và hành vi sai trái của chính phủ về nhập khẩu cao chính xác là lý do tại sao Bản sửa đổi đầu tiên tồn tại. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p><​p>​ Thẩm phán liên bang Murray Gurfein Tòa án quận cho quận phía Nam của New York. Michael Hess, trưởng Phòng Dân sự của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, lập luận rằng &​quot;​những tổn thương nghiêm trọng đang gây ra cho các mối quan hệ đối ngoại của chúng tôi, vì lợi ích của các quốc gia khác phản đối quan hệ đối ngoại của chúng tôi, vì lợi ích của các quốc gia khác chống lại hình thức của chúng tôi chính phủ. &​quot;<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Hess dựa vào tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao William P. Rogers đã báo cáo vào ngày hôm đó rằng một số quốc gia quan tâm đến việc xuất bản Papers và một bản khai từ luật sư chung của Hải quân cho rằng thương tích không thể khắc phục được nếu xuất bản không ngưng. Hess yêu cầu một lệnh cấm tạm thời. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p><​p>​ Bickel lập luận rằng việc phân chia quyền hạn đã cấm tòa án ban hành lệnh cấm vì không có quy định nào cho phép giảm nhẹ. Ông còn lập luận rằng không có ngoại lệ đối với sự không có sẵn của các biện pháp kiềm chế trước đó được áp dụng trong trường hợp này. Gurfein đã gọi tất cả các cố vấn đến các phòng của mình và yêu cầu Bickel và Abrams có <i> Times </i> ngừng xuất bản các Giấy tờ cho đến khi ông có thể xem xét chúng. Bickel trả lời rằng Gurfein sẽ là thẩm phán đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bước vào một ấn phẩm hạn chế tiếp theo về tin tức nếu ông chấp nhận yêu cầu của chính phủ. <i> Times </i> từ chối ngừng xuất bản. Gurfein đã đưa ra yêu cầu và đưa ra một phiên điều trần vào ngày 18 tháng 6. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p><​p>​ <i> Thời báo New York </i> đã đồng ý tuân theo lệnh cấm và vào ngày 19 tháng 6, Thẩm phán Gurfein đã từ chối yêu cầu của chính quyền về lệnh cấm, viết rằng &​quot; ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​United_States_v._Washington_Post_Co."><​i>​ Hoa Kỳ v. Washington Post Co. </i> </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Vào ngày 18 tháng 6 năm 1971, <i> The Washington Post </i> bắt đầu xuất bản loạt bài viết của riêng mình dựa trên <i> Giấy tờ Lầu năm góc [1 9459017]. <sup id="​cite_ref-correll200702_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ngày hôm đó, Trợ lý Tổng chưởng lý Hoa Kỳ William Rehnquist đã yêu cầu <i> Bài </i> ngừng xuất bản. Sau khi tờ báo từ chối, Rehnquist đã tìm kiếm một lệnh cấm tại Tòa án quận của Quận Columbia, nhưng Thẩm phán Gerhard Gesell đã từ chối yêu cầu của chính phủ, cũng như Tòa án phúc thẩm cho Tòa án phúc thẩm. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Tòa án Tối cao để xét xử vụ án. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Supreme_Court">​ Tòa án tối cao </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Tòa án tối cao nghe các tranh luận từ Chi nhánh hành pháp , <i> Times </​i><​i>​ Post </​i>​và Bộ Tư pháp vào ngày 25 và 26 tháng 6 năm 1971. Cùng với vấn đề làm thế nào <i> Times </i> thu được các tài liệu (mà đang được điều tra bởi một bồi thẩm đoàn liên bang ở nơi khác) vấn đề thực sự của Tòa án là liệu có đủ biện minh cho sự kiềm chế trước đó hay không, đó sẽ là sự đình chỉ quyền sửa đổi đầu tiên của tờ báo đối với quyền tự do báo chí. Bản sửa đổi đầu tiên tuyên bố rằng không có luật liên bang nào có thể được rút ngắn quyền tự do báo chí, nhưng một vài trường hợp mang tính bước ngoặt trong thế kỷ 20 đã tạo ra các tiền lệ tạo ra ngoại lệ cho quy tắc đó. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] 19659062] Hóa thân gần đây nhất của ngoại lệ là quy tắc nguy hiểm nghiêm trọng và có thể xảy ra, được thành lập vào năm <i> Dennis v. Hoa Kỳ </​i>​341 US 494 (1951). Trong trường hợp này, từ ngữ đã được thay đổi thành tiêu chuẩn nguy hiểm nghiêm trọng và không thể khắc phục. Ý tưởng đằng sau nhiều phiên bản của quy tắc này là nếu một thông điệp nào đó có khả năng gây ra nguy cơ nghiêm trọng và không thể khắc phục được đối với công chúng Mỹ khi được bày tỏ, thì thông điệp trước đó có thể bị coi là vi phạm quyền tự do dân sự. Do đó, Tòa án Tối cao đã bị buộc tội trong việc xác định liệu Chính phủ có đáp ứng đủ gánh nặng của việc thể hiện sự biện minh cho việc áp đặt một biện pháp kiềm chế đó hay không. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup></​p><​p>​ vào ngày 30 tháng 6, với Sáu thẩm phán đồng tình và ba bất đồng chính kiến, Tòa án Tối cao giữ quyền của các tờ báo để xuất bản tài liệu. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2017)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ Tòa án ban hành một bản tóm tắt rất ngắn gọn <i> mỗi ngày ] ý kiến, chỉ nêu rõ rằng Tòa án đồng tình với các quyết định của hai tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu của Chính phủ về lệnh cấm. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Trong quyết định của mình, trước tiên tòa án đã đưa ra câu hỏi pháp lý với việc sử dụng các tiền lệ. Trước tiên, tuyên bố rằng bất kỳ hệ thống hạn chế biểu hiện nào trước đây đều được đưa ra Tòa án này với một giả định nặng nề chống lại tính hợp lệ của hiến pháp. Mục đích của tuyên bố này là làm cho sự hiện diện của cuộc xung đột vốn có giữa các nỗ lực của Chính phủ và Sửa đổi đầu tiên rõ ràng. Do đó, quyết định tuyên bố rằng chính phủ, do đó, mang một gánh nặng lớn cho thấy sự biện minh cho việc áp đặt một hạn chế như vậy. Điều này củng cố ý tưởng rằng trách nhiệm của chính quyền Nixon là đưa ra bằng chứng đầy đủ rằng hành động của các tờ báo sẽ gây ra một mối nguy hiểm nghiêm trọng và không thể khắc phục được. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [12] </​sup></​p><​p>​ <i> Thời báo New York v. </i> thường được coi là một chiến thắng cho việc đọc rộng rãi Bản sửa đổi đầu tiên, nhưng vì Tòa án tối cao phán quyết liệu chính phủ có đưa ra một trường hợp thành công cho sự kiềm chế trước đó hay không, quyết định của nó không làm mất hiệu lực của Đạo luật gián điệp hoặc cho báo chí tự do vô hạn xuất bản các tài liệu được phân loại. <sup id="​cite_ref-correll200702_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Concurring_opinions">​ Các ý kiến ​​đồng tình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Công lý Hugo Black đã viết một ý kiến ​​xây dựng trên quan điểm của ông về tính ưu việt tuyệt đối của Sửa đổi thứ nhất: ​ </​p> ​ <​dl><​dd>​[T] ông ra lệnh chống lại <i> Thời báo New York </i> đáng lẽ phải được bỏ trống mà không có tranh luận bằng miệng khi các trường hợp được trình bày lần đầu tiên .... [E] việc tiếp tục các lệnh cấm ... rất lâu cho một sự trắng trợn, không thể bảo vệ được và tiếp tục vi phạm Điều khoản sửa đổi đầu tiên. ... Báo chí là để phục vụ cho các nhà cầm quyền, không phải các thống đốc. Quyền lực kiểm duyệt báo chí của Chính phủ đã bị bãi bỏ để báo chí sẽ mãi mãi tự do kiểm duyệt Chính phủ. Báo chí được bảo vệ để có thể tiết lộ bí mật của chính phủ và thông báo cho người dân. Chỉ có một báo chí tự do và không bị hạn chế có thể phơi bày một cách hiệu quả sự lừa dối trong chính phủ. Và tối quan trọng trong số các trách nhiệm của báo chí tự do là nghĩa vụ ngăn chặn bất kỳ bộ phận nào của chính phủ lừa dối người dân và đưa họ đến vùng đất xa xôi để chết vì sốt ngoại quốc và đạn pháo nước ngoài. ... [W] e được yêu cầu giữ ... Cơ quan hành pháp, Quốc hội và Tư pháp có thể đưa ra luật pháp ... rút ngắn tự do báo chí dưới danh nghĩa &#39;an ninh quốc gia&#​39;​. ... Để thấy rằng Tổng thống có &#​39;​quyền lực cố hữu&#​39;​ để ngăn chặn việc xuất bản tin tức ... sẽ xóa sạch Bản sửa đổi đầu tiên và phá hủy quyền tự do và an ninh cơ bản của chính người dân mà Chính phủ hy vọng sẽ đảm bảo &#39;an toàn&#​39;​. ... Từ &​quot;​an ninh&​quot;​ là một khái quát rộng rãi, mơ hồ mà các đường viền của nó không nên được viện dẫn để bãi bỏ luật cơ bản được thể hiện trong Sửa đổi đầu tiên. Việc bảo vệ các bí mật quân sự và ngoại giao với chi phí của chính phủ đại diện được thông báo không cung cấp an ninh thực sự .... Những người soạn thảo bản sửa đổi đầu tiên, nhận thức đầy đủ về cả sự cần thiết phải bảo vệ một quốc gia mới và sự lạm dụng của chính quyền Anh và thuộc địa, đã tìm cách cung cấp cho xã hội mới này sức mạnh và an ninh bằng cách cung cấp quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo và hội họp không nên rút ngắn. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​dd></​dl><​p>​ Công lý William O. Douglas chủ yếu đồng tình với Black, lập luận rằng sự cần thiết phải có báo chí tự do như một sự kiểm tra đối với chính phủ ngăn chặn bất kỳ sự kiềm chế nào của chính phủ đối với báo chí. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​ [14] </​sup></​p><​p>​ J. Brennan, Jr., đã viết riêng để giải thích rằng việc xuất bản các tài liệu không đủ điều kiện là một trong ba trường hợp ngoại lệ đối với quyền tự do ngôn luận được thiết lập trong <i> Gần v. Minnesota </i> (1931). <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​ [15] </​sup></​p><​p>​ Justices Potter Stewart và Byron R. White đồng ý rằng trách nhiệm của Ban điều hành là đảm bảo an ninh quốc gia thông qua việc bảo vệ thông tin của mình. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực quốc phòng và các vấn đề quốc tế, Tổng thống có được sự độc lập lớn về hiến pháp mà hầu như không bị kiểm soát bởi nhánh Lập pháp và Tư pháp. &​quot;​Không có sự kiểm tra và cân bằng của chính phủ&​quot;,​ Justice Stewart viết, &​quot;​sự kiềm chế hiệu quả duy nhất đối với chính sách và quyền lực hành pháp trong [these two areas] có thể nằm trong một công dân giác ngộ - trong một quan điểm công cộng có hiểu biết và quan trọng mà ở đây có thể bảo vệ các giá trị của Chính phủ dân chủ &quot;. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​ [16] </​sup></​p><​p>​ Công lý Thurgood Marshall lập luận rằng thuật ngữ&​quot;​ an ninh quốc gia &​quot;​quá rộng để hợp pháp hóa sự kiềm chế trước đó, và cũng cho rằng đó không phải là công việc của Tòa án để tạo ra luật pháp mà Quốc hội không tạo ra. đã nói. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Dissenting_opinions">​ Những ý kiến ​​không đồng tình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Chánh án Warren E. Burger, không đồng ý, lập luận rằng khi &​quot;​mệnh lệnh của một nền báo chí tự do và không bị ngăn cản xảy ra xung đột với một mệnh lệnh khác, hoạt động hiệu quả của một chính phủ hiện đại phức tạp &quot;, cần có một nghiên cứu chi tiết về tác động của những hành động này. Ông lập luận rằng trong sự vội vàng của quá trình tố tụng, và đưa ra quy mô của các tài liệu, Tòa án không thể thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định. Ông cũng lập luận rằng <i> Times </i> nên đã thảo luận về những hậu quả xã hội có thể xảy ra với Chính phủ trước khi xuất bản tài liệu. Chánh án đã không cho rằng Chính phủ đã đáp ứng tiêu chuẩn đã nói ở trên, nhưng đúng hơn là quyết định không nên được đưa ra quá vội vàng. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [18] </​sup></​p><​p>​ Công lý John M. Harlan và Công lý Harry A. Blackmun tham gia Burger trong tranh luận về các lỗi trong quá trình tố tụng, và sự thiếu quan tâm đến an ninh quốc gia và các quyền của hành pháp. <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-NYTSCOTUS-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i>​ </​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ Công ty York Times v. Hoa Kỳ </​i>​403 US 713 (1971). <img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​15px-PD-icon.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​23px-PD-icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​6/​62/​PD-icon.svg/​30px-PD-icon.svg.png 2x" data-file-width="​196"​ data-file-height="​196"/>​ <i> Bài viết này kết hợp tài liệu thuộc phạm vi công cộng từ tài liệu của chính phủ Hoa Kỳ này. </​i></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-correll200702-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i>​ </​sup>​ <​sup><​i><​b></​sup>​ </​span>​ <span class="​reference-text">​ Correll, John T. &​quot;​Lầu năm góc&​quot;​ <i> Tạp chí Không quân </​i>​tháng 2 năm 2007 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Chokshi, Niraj (2017-12-20). &​quot;​Đằng sau cuộc đua xuất bản các giấy tờ Lầu năm góc bí mật hàng đầu&​quot;​. <i> Thời báo New York </i>. ISSN 0362-4331 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2018-01-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Behind+the+Race+to+Publish+the+Top-Secret+Pentagon+Papers&​rft.date=2017-12-20&​rft.issn=0362-4331&​rft.aulast=Chokshi&​rft.aufirst=Niraj&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2017%2F12%2F20%2Fus%2Fpentagon-papers-post.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANew+York+Times+Co.+v.+United+States"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Blanchard, Margaret A. (1992-05-07). <i> Tia lửa cách mạng: Tự do ngôn luận ở Mỹ hiện đại </i>. Nhà xuất bản Đại học Oxford. Sê-ri95363739. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Revolutionary+Sparks%3A+Freedom+of+Expression+in+Modern+America&​rft.pub=Oxford+University+Press&​rft.date=1992-05-07&​rft.isbn=9780195363739&​rft.aulast=Blanchard&​rft.aufirst=Margaret+A.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2F%3Fid%3D0sjQCwAAQBAJ%26pg%3DPA370%26lpg%3DPA370%26dq%3D%2522irreparable%2Binjury%2Bto%2Bthe%2Bdefense%2Binterests%2Bof%2Bthe%2BUnited%2BStates%2522%23v%3Donepage%26q%3D%2522irreparable%2520injury%2520to%2520the%2520defense%2520interests%2520of%2520the%2520United%2520States%2522%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANew+York+Times+Co.+v.+United+States"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tòa án ở đây từ chối yêu cầu trả lại tài liệu ngay bây giờ&​quot;​. <i> Thời báo New York </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-01-20 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+New+York+Times&​rft.atitle=Court+Here+Refuses+to+Order+Return+of+Documents+Now&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2Fbooks%2F97%2F04%2F13%2Freviews%2Fpapers-injunction.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANew+York+Times+Co.+v.+United+States"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Văn bản về Đạo luật gián điệp tại Findlaw.com </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Fred Graham, &​quot;​Tòa án ở đây từ chối yêu cầu trả lại tài liệu ngay bây giờ&​quot;,​ <i> Thời báo New York </​i>​ngày 16 tháng 6 năm 2010 </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <​cite>​ <i> Hoa Kỳ v. New York Times Co. </​i></​cite>​328 F. Supp. 324, 331 (S.D.N.Y. 1971). </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-NYT2DCIR-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <​cite>​ <i> Hoa Kỳ v. New York Times Co. </​i></​cite>​444 F.2d 544 (2d Cir. 1971). </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Hoa Kỳ v. Washington Post Co. </​i>​446 F.2d 1322, 1327 (DC Cir. 1971). </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> New York Times Co v. Hoa Kỳ </​i>​403 US lúc 714. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Oyez </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> New York Times Co. v. Hoa Kỳ </​i>​403 US lúc 714 20. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Công ty New York Times v. Hoa Kỳ </​i>​403 US tại 720 Tiết24. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> New York Times Co. v. United Hoa Kỳ </​i>​403 Hoa Kỳ tại 724 Từ27. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Công ty New York Times v. Hoa Kỳ </​i>​403 Hoa Kỳ tại 727 Chuyện30. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Công ty New York Times v. Hoa Kỳ </​i>​403 US lúc 740 Mạnh48. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> Công ty New York Times v. Hoa Kỳ </​i>​403 US lúc 748 52. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <i> New York Times Co. v. Hoa Kỳ </​i>​403 US tại 752 Quay63. </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659125] </​h2> ​ <ul> <li> <cite class="​citation journal">​ Edgar, Harold; Schmidt, Benno C., Jr. (1973). &​quot;​Các đạo luật gián điệp và công bố thông tin quốc phòng&​quot;​. <i> Tạp chí luật Columbia </i>. Tạp chí luật Columbia. <b> 73 </b> (5): 929 Điêu1087. doi: 10.2307 / 1121711. JSTOR 1121711. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Columbia+Law+Review&​rft.atitle=The+Espionage+Statutes+and+Publication+of+Defense+Information&​rft.volume=73&​rft.issue=5&​rft.pages=929-1087&​rft.date=1973&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2307%2F1121711&​rft_id=%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1121711&​rft.aulast=Edgar&​rft.aufirst=Harold&​rft.au=Schmidt%2C+Benno+C.%2C+Jr.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANew+York+Times+Co.+v.+United+States"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​li> ​ <​li><​cite class="​citation book">​ Prados, John; Người khuân vác, Margaret Pratt (2004). <i> Bên trong các giấy tờ của Lầu năm góc </i>. Lawrence: Nhà in Đại học Kansas. ISBN 0-7006-1325-0. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Inside+the+Pentagon+papers&​rft.place=Lawrence&​rft.pub=University+Press+of+Kansas&​rft.date=2004&​rft.isbn=0-7006-1325-0&​rft.aulast=Prados&​rft.aufirst=John&​rft.au=Porter%2C+Margaret+Pratt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANew+York+Times+Co.+v.+United+States"​ 
 +Căn nhà cấp 4 phong cách hiện đại với khu vườn ấn tượng 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khi nói đến nhà cấp 4, nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là một kiểu nhà nhỏ 1 tầng và không có gì ấn tượng. Tuy nhiên, khi khám phá căn nhà cấp 4 dưới đây, chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên và có suy nghĩ khác đi. Căn nhà cấp 4 này được các KTS và chủ nhà chăm chút xử lý không gian nội thất một cách khéo léo đến từng chi tiết, đặc biệt nhất là khu vực sân vườn ấn tượng để trồng cây và hoa ở giếng trời. Cho nên dù là nhà cấp 4 nhưng nó vẫn toát lên một phong cách hiện đại và tiện nghi như một biệt thự vậy. Cùng Vietnamarch khám phá căn nhà cấp 4 phong cách hiện đại với khu vườn ấn tượng đó nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm:</​strong>​ Ngôi nhà cũ kỹ ở Bình Thuận có màn “lột xác” hoàn hảo sau khi sửa sang</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nguồn hình ảnh: <​em>​Emdep.vn</​em></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Khong_gian_cannha_cap_4_phong_cach_hien_dai_voi_khu_vuon_an_tuong"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1. Không gian căn nhà cấp 4 phong cách hiện đại với khu vườn ấn tượng</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng với đầy đủ các khu vực chức năng. Nhìn phía bên ngoài căn nhà, các bạn sẽ thấy ngay một phong cách thiết kế hiện đại mang đậm chất châu Âu thể hiện ở phần mái ngói lợp và hệ thống hàng rào trắng bao quanh. Bên cạnh đó, hệ thống cây, cỏ cũng tạo điểm nhấn giúp ngôi nhà trở nên bình yên, dễ chịu và phảng phất hơi thở nhẹ nhàng của thiên nhiên.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26947"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong.jpg"​ class="​size-full wp-image-26947 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nhìn từ bên ngoài, căn nhà cấp 4 trông như 1 biệt thự ở châu Âu</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26948"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1.jpg"​ class="​size-full wp-image-26948 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong1-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khoảng không ngoài sân nhà rộng rãi là nơi để xe, là thảm cỏ xanh với các ô gạch đá và hệ thống sàn gỗ để các thành viên có thể chơi đùa, thư giãn…</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26949"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2.jpg"​ class="​size-full wp-image-26949 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong2-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Các bức tường kính của căn nhà giúp cho căn nhà luôn luôn được hưởng lượng ánh sáng thiên nhiên tối ưu nhất</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn nhà cấp 4 bố trí các khu vực chức năng kết nối liền mạch với nhau giúp không gian nhỏ trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn nhưng không hề làm mất đi cảm giác đầm ấm cho mọi thành viên trong gia đình. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26950"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3.jpg"​ class="​size-full wp-image-26950 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong3-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Từ bên trong có thể nhìn ra khoảng sân bên ngoài và từ bên ngoài có thể ngắm trọn vẹn không gian nội thất bên trong căn nhà</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26951"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4.jpg"​ class="​size-full wp-image-26951 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong4-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bếp và bàn ăn được thiết kế hiện đại và đơn giản</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26952"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5.jpg"​ class="​size-full wp-image-26952 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong5-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Từ phòng ăn và bếp có thể nhìn ra không gian xanh bên ngoài</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26953"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6.jpg"​ class="​size-full wp-image-26953 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong6-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng khách được đặt gọn gàng ở một góc nhỏ bên cạnh bếp, với bộ sofa dài và kệ đặt ti vi được thiết kế cực kỳ tối giản nhưng phòng khách vẫn mang một vẻ đẹp hiện đại vô cùng ấn tượng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Điểm đặc biệt nhất của ngôi nhà cấp 4 này không thể không nói tới đó là phần không gian giếng trời được cải tạo thành khu vườn để trồng cây và hoa, tuy nhỏ nhưng không gian này vẫn mang lại cảm giác yên bình và thư giãn cho gia chủ. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26954"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7.jpg"​ data-orig-size="​920,​1380"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7.jpg"​ class="​size-full wp-image-26954 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong7"​ width="​920"​ height="​1380"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khu vườn nhỏ trồng cây, trồng hoa giúp ngôi nhà tràn ngập hơi thở thiên nhiên </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26955"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8.jpg"​ class="​size-full wp-image-26955 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong8-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ của căn nhà cấp 4 này được thiết kế nội thất vô cùng đơn giản với màu sắc trắng chủ đạo từ tường nhà, đèn chùm, giường cho đến tủ quần áo nhưng chính sự đơn giản ấy lại mang đến cho không gian phòng ngủ một cảm giác thông thoáng, rộng rãi và nét đẹp vô cùng tinh tế và hiện đại.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26956"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9.jpg"​ data-orig-size="​920,​1380"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9.jpg"​ class="​size-full wp-image-26956 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong9"​ width="​920"​ height="​1380"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Góc làm việc xinh xắn được thiết kế khá đơn giản và hiện đại, những bức tranh trên kệ và trên tường là những điểm nhấn giúp cho không gian làm việc thêm đẹp và sinh động hơn</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​26957"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10.jpg"​ data-orig-size="​920,​1380"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10.jpg"​ class="​size-full wp-image-26957 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​02/​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10.jpg"​ alt="​can-nha-cap-4-phong-cach-hien-dai-voi-khu-vuon-an-tuong10"​ width="​920"​ height="​1380"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian phòng tắm được mở rộng hơn với tông màu trắng tinh khôi của tường và hệ thống cửa kính trong suốt, tấm kính trên trần nhà phản chiếu ánh sáng xuống giúp phòng tắm luôn sáng sủa</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2. Liên hệ đơn vị thiết kế, sản xuất, thi công nội thất chuyên nghiệp</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hãy đến với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn thiết kế nội thất chuyên nghiệp và sở hữu nhiều sản phẩm nội thất hiện đại hấp dẫn! Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế nội thất, kiến trúc, sản xuất đồ nội thất và thi công nội thất chuyên nghiệp cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Nếu bạn đang có ý định thiết kế kiến trúc, nội thất cho căn nhà mình hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những tư vấn miễn phí từ các KTS theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0904.183.097 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6, 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​1.636</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Căn nhà cấp 4 phong cách hiện đại với khu vườn ấn tượng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4000.txt · Last modified: 2018/12/18 09:32 (external edit)