User Tools

Site Tools


bellasf1188

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1188 [2018/12/18 08:02] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Ngôi làng ở Illinois, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Hopedale </b> là một ngôi làng ở hạt Tazewell, Illinois, Hoa Kỳ. Dân số là 929 tại cuộc điều tra dân số năm 2000. Nó là một phần của Khu vực thống kê đô thị Peoria, Illinois. Thị trấn cũng là nơi tập trung một số ít nhà hàng, cửa hàng tổng hợp, công viên và Khu liên hợp y tế Hopedale. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Hopedale nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 25′20 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 25′4 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.42222 ° N 89.41778 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.42222; -89,41778 [19659011] (40,422265, -89,​417799). [19659012] Theo điều tra dân số năm 2010, Hopedale có tổng diện tích là 0,504 dặm vuông (1,31 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 0,5 dặm vuông (1,29 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,21%) là đất và 0.004 dặm vuông (0,01 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 0,79%) là nước. [19659013] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 929 người, 322 hộ gia đình và 228 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 1.729,8 người trên mỗi dặm vuông (664,2 / km²). Có 349 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 649,8 mỗi dặm vuông (249,5 / km²). Thành phần chủng tộc của làng là 99,78% da trắng và 0,22% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,11% dân số.  </​p><​p>​ Có 322 hộ gia đình trong đó 30,7% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 60,2% là vợ chồng sống chung, 6,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 28,9% không có gia đình. 24,2% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,52 và quy mô gia đình trung bình là 3,01.  </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 21,1% dưới 18 tuổi, 7,6% từ 18 đến 24, 24,1% từ 25 đến 44, 17,2% từ 45 đến 64 và 29,9% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 42 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 86,2 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 80,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là 37.596 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 42.625 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 37.188 so với $ 23,750 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là 17.784 đô la. Khoảng 3,8% gia đình và 6,4% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 4,6% những người dưới 18 tuổi và 6,1% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p><​p>​ Dân số ước tính vào tháng 7 năm 2006 là 919, với mức giảm 1,1%. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-CenPopGazetteer2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer năm 2016&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 29 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2016+U.S.+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2F2016_Gazetteer%2F2016_gaz_place_17.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị nhà ở và nhà ở&​quot;​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Harris, Ken. &​quot;​Hopedale kết hợp lịch sử với tương lai&​quot;​. <i> Thời báo hàng ngày của Bắc Kinh </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-05-22 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Pekin+Daily+Times&​rft.atitle=Hopedale+combines+history+with+future&​rft.aulast=Harris&​rft.aufirst=Ken&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.pekintimes.com%2Farticle%2F20110127%2FNEWS%2F301279971&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-census-g001-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​G001 - Số nhận dạng địa lý - Tệp tóm tắt điều tra dân số năm 2010 1&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-08-03 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=G001+-+Geographic+Identifiers+-+2010+Census+Summary+File+1&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US1736126&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHopedale%2C+Illinois"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hopedale, Illinois (IL) Hồ sơ chi tiết - di dời, bất động sản, du lịch, việc làm, bệnh viện, trường học, tội phạm, tin tức </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1268 ​ Cached time: 20181207071831 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.460 seconds ​ Real time usage: 0.587 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4522/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 69626/​2097152 bytes  Template argument size: 9948/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 22/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18618/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.208/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.42 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 514.835 1 -total ​  ​59.44% 306.032 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.10% 180.698 1 Template:​Infobox ​  ​19.61% 100.962 7 Template:​Cite_web ​  ​10.80% 55.582 1 Template:​Short_description ​  7.23% 37.198 3 Template:​Convert ​  6.47% 33.317 2 Template:​Coord ​  6.15% 31.650 1 Template:​US_Census_population ​  4.99% 25.674 15 Template:​Rnd ​  4.26% 21.908 1 Template:​Tazewell_County,​_Illinois ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​111963-0!canonical and timestamp 20181207071830 and revision id 839948861 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Những điều cần lưu ý trong phong thủy cho bàn trang điểm 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Những yếu tố phong thủy lâu nay không được mọi người quan tâm đặc biệt trong việc sắp xếp đồ nội thất của gia đình. Những điều tưởng chừng nhỏ nhất như sắp xếp vị trí đặt bàn trang điểm hay giường ngủ trong không gian phòng ngủ của gia đình được bạn bỏ qua cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Không đơn giản là những yếu tố sức khỏe mà chúng còn tác động mạnh đến những vấn đề như sức khỏe người dùng hay vận mệnh của bạn khi dùng chính những đồ nội thất đó.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​aligncenter size-full wp-image-874"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​01/​nhung-dieu-can-luu-y-trong-phong-thuy-cho-ban-trang-diem-1.jpg"​ alt="​nhung-dieu-can-luu-y-trong-phong-thuy-cho-ban-trang-diem-1"​ width="​300"​ height="​435"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Cần đặt bàn phấn đúng vị trí trong phòng</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Chính vì thế nhiều chuyên gia phong thủy luôn khuyên rằng bạn nên chú ý từ những điều nhỏ nhất để giúp bạn và các thành viên trong gia đình tìm kiếm được một vị trí cũng như món đồ thích hợp nhất. Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách đặt <​strong>​bàn phấn</​strong>​ của gia đình bạn sao cho phù hợp trong không gian phòng ngủ.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​em>​Bàn phấn là vật dụng nội thất không thể thiếu trong không gian phòng ngủ gia đình</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​- Nhiều người luôn quan niệm rằng để thu hút vận may đồng thời tránh sự xung khắc với các trang thiết bị nội thất khác trong phòng ngủ thì bạn nên lưu ý đến những yếu tố phong thủy khi bố trí bàn trang điểm như tránh đối diện cửa ra vào hay gương đặt hướng phù hợp nhất. Nhiều người thường bỏ qua những chi tiết này nhưng trên thực tế chúng tác động lớn đến những gì bạn đang làm và đang sống.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​- Điều tiếp theo bạn nên lưu ý đó chính là những chiếc gương soi của bàn trang điểm không nên đặt ở vị trí đối diện và xung khắc với cửa ra vào. Nhiều người thường khó chịu và giạt mình khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong gương khi bước vào trong phòng. Vì thế chúng ta không nên hù dọa bản thân bằng cách đặt những chiếc gương đúng vị trí đó nhé.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​aligncenter size-full wp-image-873"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2017/​01/​nhung-dieu-can-luu-y-trong-phong-thuy-cho-ban-trang-diem-2.jpg"​ alt="​nhung-dieu-can-luu-y-trong-phong-thuy-cho-ban-trang-diem-2"​ width="​960"​ height="​791"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​- Bên cạnh đó bạn cung cần phải chú ý rằng những chiếc gương cũng không nên chiếu thẳng vào đầu <​strong>​giường ngủ</​strong>​ vì theo phong thủy không gian phòng ngủ hay nói cách khác là giường ngủ cần yên tĩnh nên tránh những luồng sáng trực tiếp chiếu dọi vào. Bạn sẽ bị ác mộng hoặc phân tán tư tưởng nếu thường xuyên chịu những tác động này khi nằm ngủ. Vì thế hãy cẩn trọng.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​- Bàn trang điểm có thể đặt cạnh ngay giường, kèm theo là chiếc đèn ngủ của bạn nay bên cạnh để tạo nên sự thuận tiện cho người sử dụng. Một lưu ý cần phải nhớ nữa đó chính là cần chọn màu sắc cũng như kiểu dáng của sản phẩm <​strong>​nội thất phòng ngủ</​strong>​ này phù hợp với không gian của phòng ngủ cũng như những đồ vật trong đó để đảm bảo chúng tạo nên nét hài hòa.</​p>​ 
 +Những điều cần lưu ý trong phong thủy cho bàn trang điểm
bellasf1188.txt · Last modified: 2018/12/18 08:02 (external edit)